Späť

Hypoxiou-indukovateľný faktor v patogenéze feochromocytómu a paragangliómu

Hypoxia-inducible factor in the pathogenesis of pheochromcytoma and paraganglioma

MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
I. interná klinika
Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Abstrakt:
Citlivosť buniek na kyslík je nevyhnutná pre ich prežitie. Aktivácia alebo inhibícia signálnych ciest citlivých na kyslík je zapojená do rôznych biologických procesov, napr. vývoja bunky, proliferácie a rastu, transformácie, vrátane tumorigenézy, a tiež do procesov úzko spätých s adaptáciou buniek na hypoxiu, vrátane produkcie erytropoetínu. Feochromocytómy (FEO) a paragangliómy (PGL) sú neuroendokrinné tumory vychádzajúce z neurálnych zárodočných buniek. Môžu sa vyskytovať ako sporadické tumory, alebo v rámci hereditárnych nádorových syndrómov. Doteraz bolo pri FEO/PGL popísaných niekoľko mutácií v génoch regulačných proteínov a narušenie signálnych ciest, ktoré sú zodpovedné za dysreguláciu metabolických ciest zapojených do vnímania kyslíka a iných nutrientov, do regulácie apoptózy, proliferácie buniek, migrácie a invazivity. Jednou z najdôležitejších ciest podieľajúcich sa na vzniku FEO/PGL sa zdá byť signálna cesta hypoxiou indukovateľného faktora (HIF). Táto cesta sa aktivuje pri hypoxii alebo pseudohypoxii buniek a dlhotrvajúca hypoxia je známym stimulom a zároveň dôsledkom kancerogenézy, invazivity a metastázovania. V tomto príspevku prezentujeme úlohu HIF v patogenéze FEO/PGL.

Kľúčové slová:
Hypoxia, hypoxiou-indukovateľný faktor, tumorigenéza, feochromocytóm, paraganglióm

Abstract:
Oxygen sensing is paramount for cell survival. The activation or inhibition of celullar oxygen-sensitive signaling pathways is involved in biological processes such as cell development, proliferation and growth; transformation, including tumorigenesis; and processes tightly linked to hypoxia adaptation, including erythropoietin (Epo) production. Pheochromocytomas (PHEOs) and paragangliomas (PGLs) are neuroendocrine tumors derived from neural crest cells. They can occur as sporadic tumors or within the spectrum of hereditary tumor syndromes. Molecular pathways and mutations in their regulatory proteins identified in PHEOs and PGLs were found to be responsible for the dysregulation of metabolic pathways involved in oxygen and nutrient sensing, apoptosis regulation, cell proliferation, migration and invasion. Among these pathways, hypoxia inducible factor (HIF) signaling seems to be crucial for PHEO/PGL development. HIF pathway is activated under hypoxic (or pseudohypoxic) conditions and recurrent or long-lasting hypoxia, is currently a well-known stimulus, as well as a consequence to cancer development, invasion, and metastasis. Here we present a new role of HIF in the pathogenesis of these tumors, some of them associated with polycythemia.

Keywords:
Hypoxia, hypoxia-inducible factor, tumorigenesis, pheochromocytoma, paraganglioma

Späť