Späť

Medzinárodné daňové úniky

International tax avoidance

Mgr. Jozef Sábo
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Katedra finančného práva a daňového práva
Kováčska 26, 040 75 Košice

Abstrakt:
Táto kapitola analyzuje najrozšírenejšie metódy medzinárodných daňových únikov, medzi ktoré je možné zaradiť nakupovanie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia/nakupovanie smerníc, obrusovanie príjmu, cezhraničný presun príjmu. V tomto kontexte nastoľuje táto kapitola otázku, nakoľko je naďalej funkčný systém celosvetového zdanenia v Slovenskej republike.

Kľúčové slová:
metódy medzinárodných daňových únikov, nakupovanie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia/smerníc, obrusovanie príjmu, cezhraničný presun príjmu, erózia základu dane

Abstract:
This chapter analyzes most common methods of international tax avoidance such as treaty/directive shopping, income stripping, cross border income shifting. In this context this chapter questions validity of current system of worldwide taxation in Slovak republic.

Keywords:
methods of international tax avoidance, treaty/directive shopping, income stripping, cross border income shifting, base erosion

Späť