Späť

Pôvod nespravodlivého práva

The origin of the unjust law

Mgr. Peter Čuroš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Katedra teórie štátu a práva
Kováčska 26, 040 75 Košice

Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá pojmom práva vo filozofii Gustava Radbrucha, na základe ktorého teórie o účeloch a hodnotách práva približujem možný vznik nespravodlivého práva a z neho vyplývajúceho práva na nesúhlas. Príspevok sa zameriava na zmenu Radbruchovho náhľadu na miesto hodnoty spravodlivosti v práve v období, keď inklinoval k právnemu pozitivizmu a v období poznačenom hrôzami druhej svetovej vojny, v ktorom zastával prirodzeno-právnu koncepciu.

Kľúčové slová:
nespravodlivé právo, Radbruchova formula, spravodlivosť, účelnosť, právna istota

Abstract:
The article deals with the concept of law in the philosophy of Gustav Radbruch, on whose theories about the purposes and values of law I draw the possible creation of an unjust law and the resulting right to dissent. This paper focuses on the change of Radbruch's view on the place of value of justice in the law at time when he tended to legal positivism on the one hand and the horrors of World War II, which stop the natural-law concept on the other hand.

Keywords:
unjust law, Radbruch's formula, justice, utility, legal certainty

Späť