Späť

Vražda na večeru: jedlo v detektívnych románoch Agathy Christie

Murder for Dinner: Food in the Detective Novels by Agatha Christie

Mgr. Silvia Baučeková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Petzvalova 4, 040 11 Košice

Abstrakt:
Stolovanie a rituály s ním spojené sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej spoločnosti—sú to symbolické systémy podieľajúce sa na vytváraní našej kultúry a identity. Napriek tomu im bolo v humanitných vedách venovaného relatívne málo priestoru. Až v dvadsiatom storočí začali vedci, najmä z oblasti antropológie a sociálnych vied (napr. Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Mary Douglasová) študovať jedlo ako spoločenský znak. Skutočný rozmach disciplíny dnes známej ako Food Studies nastal na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia. Zároveň s narastajúcou popularitou vedeckého skúmania jedla môžeme pozorovať aj nárast záujmu verejnosti o jedlo, a dôsledkom toho aj stále rastúcu popularitu tzv. kulinárnej literatúry. Jedlo preniklo aj do beletrie a dnes existujú autori tvoriaci hybridné žánre, napr. kulinárne romány pre ženy či kulinárne detektívky. Výskum autorky sa zameriava na funkciu jedla v tvorbe Agathy Christie, autorky klasickej detektívnej školy, predstaviteľky tzv. zlatého veku detektívneho románu. Autorka konkrétne analyzuje feminizáciu detektívneho žánru, ktorá začala práve v zlatom veku, a to ako jedlo symbolicky prispieva k tejto feminizácii. Autorka si takisto všíma paradoxný vzťah medzi jedlom a vraždou/smrťou, ktorý je obzvlášť prominentný v diele Agathy Christie, keďže jed je najčastejšie používanou zbraňou v románoch tejto spisovateľky.

Kľúčové slová:
jedlo, Food Studies, detektívny román, Agatha Christie, zlatý vek detektívky

Abstract:
Food and eating rituals form an indivisible part of human society—they are symbolic systems contributing to the construction of culture and identity. In spite of this they have historically not been given much attention in the field of humanities. Food as a social sign started to be more widely studied only in the twentieth century, especially by anthropologists and sociologists (e.g. Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Mary Douglas). The field of study known today as Food Studies saw its rise at the turn of the twenty-first century. The increasing popularity of academic study of food was accompanied by a surge of interest in food among the public, and consequently by a flourishing of culinary writing. Food also entered the domain of fiction, and today there are writers producing hybrid genres such as culinary romances or culinary mysteries. The author’s research focuses on the function of food in the work of Agatha Christie, an author of classical detective novels, one of the writers of the Golden Age of crime fiction. The author concentrates on the feminisation of detective fiction, begun during the Golden Age, and on the role of food symbolism in this feminisation. The author also observes the paradoxical relationship between food and murder/death, which is especially prominent in Christie’s work, as poison was the weapon most frequently employed in her stories.

Keywords:
food, Food Studies, crime novel, Agatha Christie, Golden Age of detective fiction

Späť