Program

1. ročníka celouniverzitného podujatia
JARNÁ ŠKOLA DOKTORANDOV UPJŠ

13.-16. 5. 2014, Liptovský Ján

 13.5.2014  
09:00 - 12:00 príchod, ubytovanie, registrácia
12:30 - 13:30 obed
13:45 - 14:00 otvorenie - prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
14:00 - 17:00 plenárne prednášky
14:00 - 15:30 prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.Doktorské myšlení a psaní: grafická reprezentace skutečnosti a její mizení
15:30 - 17:00 Ao Univ. Prof. Dr. Irene LichtscheidlCorrelative microscopy of living cells
17:00 - 18:00 panelová diskusia - prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.,
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
18:00 - 19:00 večera
 14.5.2014  
07:30 - 08:30 raňajky
09:00 - 12:00 plenárne prednášky
09:00 - 10:30
10:30 - 12:00 prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.Chemie v dějinách a ve 21. století
12:00 - 12:45 rokovanie v sekciách
 M, F, I  RNDr. Martina Hančová, PhD.Analýza a predikcia časových radov
 LF, CH, B prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. - Čo je pôsobivé na štúdiu mutualistických symbióz rastlín s hubami?
 FVS, PrávF, FF Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.Semiotický obraz sveta
12:45 - 13:30 obed
14:00 - 15:15 rokovanie v sekciách
  M, F, I RNDr. Lenka HalčinováTopologické okruhy pravdepodobnostných submier
RNDr. Dominik Belej - Tepelná stabilita ľudského sérového albumínu – DSC štúdium
RNDr. Pavol HrubovčákSuperparamagnetizmus v kobaltových nanočasticiach pokrytých ochrannou vrstvou zlata
Ing. Peter LokšaKros-modálne interakcie a priestorovo-sluchové spracovanie

  LF, CH, B

  FVS, PrávF, FF
15:15 - 15:30 coffee break
15:30 - 16:15 rokovanie v sekciách
  M, F, I  doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.Výpočtová neuroveda priestorového sluchového vnímania
  LF, CH, B doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.Biologická úloha nezvyčajných štruktúrnych motívov v DNA molekulách a ich vplyv celkový osud buniek
  FVS, PrávF, FF prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.Manhattan - signum 21. storočia
16:15 - 17:30 rokovanie v sekciách
  M, F, I  RNDr. Michal DečoDominujúce a silno dominujúce množiny v Baireovom priestore
Mgr. Dmytro LotnykFotoindukovaná elektrická vodivosť v BiOX (X = Cl, Br, I) polovodičoch
Mgr. Juraj Šebej - Zrkadlový obraz na regulárnych jazykoch a popisná zložitosť
Mgr. Branislav ErdelyiProdukcia vodíka katalyzovaným pyrolýznym rozkladom metánu katalyzátormi na báze CNTs

  LF, CH, B MUDr. Pavol MrážikŠtúdia Pharmachild: Farmakovigilancia pri juvenilnej idiopatickej artritíde
MDDr. Marcel RizničOsteonekróza čeľuste a sánky po liečbe bisfosfonátmi
Mgr. Romana GogoľováSyntéza mezopórovitých oxidov kovov a kovmi dopovanej mezopórovitej siliky
Mgr. Dominika JackováTotálna stereoselektívna syntéza broussonetínu C s využitím [3,3]–sigmatropných prešmykov ako kľúčovej reakcie
Mgr. Monika Závodská - Štandardizácia modelu poškodenia miechy a hodnotenie neurologického stavu u miniprasiat

  FVS, PrávF, FF PhDr. Darina FričováŠpecifiká v procesnom riadení miest a obcí Slovenska
Mgr. Pavol HučkaKognitívne aspekty lexikalizácie
Mgr. Pavol KacvinskýPôvod sakrálnej architektúry v Severnom Potisí s príkladom v Krásnej nad Hornádom
Ing., Mgr. Jaroslav DolnýPrávo byť zabudnutý
17:30 - 18:30 večera
 15.5.2014  
07:30 - 08:30 raňajky
09:00 - 10:00 prednáška
09:00 - 10:00 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.X-ray Free Electron Laser "XFEL" v Hamburgu:  riadenie spoločnosti, stav výstavby a nové príležitosti pre smerovanie interdisciplinárneho výskumu
10:00 - 10:30 coffee break
10:30 - 11:15 rokovanie v sekciách
  M, F, I  RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.Magnetické nanočastice, ich význam vlastnosti a aplikácie
  LF, CH, B prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. - Prečo je dôležité liečiť chrápanie a spánkové apnoe
  FVS, PrávF, FF JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.Ochrana základných práv a Súdny dvor  Európskej únie: Od všeobecných  právnych zásad ku Charte základných práv EÚ
11:15 - 12:30 rokovanie v sekciách
  M, F, I 

  LF, CH, B MUDr. Štefan SotakDiabetes mellitus 2. typu a tyreopatie
Mgr. Júlia KudláčováInterakcie farbív s polyaniónmi
Mgr. Elena KupcováZa všetkým hľadajme estrogény
RNDr. Mária LalkovičováPostkondicionovanie bradykinínom po použití rôznych stresorov zlepšuje pamäťové schopnosti
RNDr. Ivana MaslaňákováVplyv nadbytku dusíka na lišajníky Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss. a Cladonia furcata (Huds.) Schrad
Mgr. Patrik OlekšákOrganokatalytické asymetrické [3,3]-sigmatropné prešmyky

  FVS, PrávF, FF Mgr. Rastislav KrálNiekoľko kritických poznámok ku vzťahu administratívnoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb pri ochrane životného prostredia
Mgr. Miroslava KöverováPercepcia interakčného štýlu učiteľa: prehľad výskumných zistení
Mgr. Magdaléna KramárováModelovanie témy smrti v prozaickom texte
Mgr. Dušan RostášVirtuálne meny a súkromnoprávne rozmery ich využitia pri platbách
12:30 - 13:30 obed
14:00 - 14:45 rokovanie v sekciách
  M, F, I  doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.Hudobné akcie dihedrálnych grúp
  LF, CH, B doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.Pohľad do vnútra nanopórov
  FVS, PrávF, FF prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.Hodnotenie kvality inštitucionálneho prostredia
14:45 - 16:00 rokovanie v sekciách
  M, F, I  Mgr. Michaela VrbjarováStenovo kompletné zafarbenie hrán rovinných grafov
Mgr. Marián MičkoNanorozmerné materiály ako katalyzátory pre konverziu plynnej zmesi obsahujúcej CO2 na metanol
RNDr. Katarína FurcoňováŽiacke videoriešenia slovných úloh z matematiky vytvorené pomocou pera SmartPen

  LF, CH, B MUDr. Alžbeta TóhátyováObezita a črevná mikroflóra
Mgr. Andrea ParimuchováVplyv environmentálnych faktorov na rozšírenie troglobiontných chvostoskokov (Hexapoda, Collembola) na Slovensku
Mgr. Matúš SajkoPôsobenie dusíka na vybrané fyziologické parametre rastliny Matricaria chamomilla
Mgr. Lukáš SmolkoMolekulový magnetizmus komplexov Co(II)
Mgr. Peter TomkoIn vitro kultivácia potkaních Schwannových buniek u dospelého tkaniva

  FVS, PrávF, FF PhDr. Lukáš OlexaPrávo obce na samosprávu - Výklad ústavných východísk
Mgr. Viktória ZemančíkováJe obraz sveta Newtonovej klasickej fyziky naozaj mechanisticko-materialistický?
Mgr. Jozef Sábo - Medzinárodné daňové úniky
Mgr. Monika SeilerováŠikanovanie na pracoviskách
16:00 - 16:30 coffee break
16:30 - 17:30 diskusia pri okrúhlom stole, vyhodnotenie rokovania v sekciách, záver
17:30 - 18:30 večera
 16.5.2014  
07:30 - 08:30 raňajky, odubytovanie, odchod