2.1 Jarná škola doktorandov UPJŠ

Odborný garant: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Cieľ: Cieľom aktivity je organizácia spoločných podujatí celouniverzitného charakteru študentov 3. stupňa štúdia - doktorandov 39 programov DŠ na UPJŠ za účelom prehĺbenia aspektov interdisciplinarity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne vzdelávania zohľadňujúceho perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.
Termín realizácie: 11/2013 - 10/2015
Cieľová skupina: študenti UPJŠ v Košiciach (100 študentov PhD. štúdia)
Výstupy:                                                                                                 
  • 2 ročníky podujatia celouniverzitného charakteru: Jarná škola doktorandov UPJŠ,
  • 2 zborníky príspevkov,
  • 30 inovovaných existujúcich študijných programov doktorandského štúdia na UPJŠ.