Časový plán trvania aktivity je 24 mesiacov. Aktivita bude realizovaná v štyroch súbežne prebiehajúcich fázach.

Fáza I: Inovácia existujúcich študijných programov a príprava nového študijného programu – 11/2013 – 10/2015.

Inovované študijné programy:
Ekonomická a finančná matematika – prvý stupeň štúdia
Ekonomická a finančná matematika – druhý stupeň štúdia
Geografia – druhý stupeň
Nový študijný program:
Geoinformatika – tretí stupeň štúdia

Fáza II: Vybudovanie infraštruktúry – 11/2013 – 10/2015.

Vybudovanie Laboratória operačného výskumu a ekonometrie - LOVEM
Modernizácia seminárnej miestnosti ÚGE
Nákup ďalšej infraštruktúry na prípravu študijných materiálov

Fáza III: Príprava učebných textov – 11/2013 – 10/2015.

Skriptá pre predmety (tvorba, príprava a vydanie):
Výpočtové a simulačné metódy
Vybrané kapitoly z pravdepodobnosti
Aplikovaná štatistika
Konvexné programovanie
Priestorové analýzy a modelovanie
Digitálne modely reliéfu
Študijné materiály na intranete pre predmety:
Teória hier
Dane a informačné systémy
Mikroekonómia
Makroekonómia
Matematická ekonómia
Základy účtovníctva
Náhodné procesy II
Finančná matematika EFM

Fáza IV. Odborné praxe študentov – 11/2013 – 10/2015

Nadviazanie spolupráce s inštitúciami, v ktorých budú študenti vykonávať odbornú prax. Organizačná príprava a realizácia odborných praxí študentov. Dôraz sa bude klásť na dôsledný výber pracovísk na odbornú spoluprácu a praxe študentov. Príprava zmluvnej spolupráce – realizácia pilotného projektu študentských odborných praxí v dĺžke 2 týždne v domácich inštitúciách.