1.2 Tvorba a inovácia študijných programov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ

Odborný garant: doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Cieľ: Cieľom aktivity je zvýšiť pripravenosť absolventov vstúpiť na trh práce prostredníctvom inovácie študijných programov a tvorby nových študijných programov na PF UPJŠ.
Termín realizácie: 11/2013 - 10/2015
Cieľová skupina:
študenti UPJŠ v Košiciach (50 študentov Bc., Mgr. a PhD. štúdia)
vysokoškolskí učitelia UPJŠ v Košiciach (10 učiteľov)
Výstupy:                                        
  • 11 inovovaných existujúcich študijných programov a 1 nový študijný program,
  • 6 učebných textov a/alebo skrípt, 8 študijných materiálov,
  • 10 vyškolených vysokoškolských učiteľov,
  • 1 modernizovaná seminárna miestnosť na ÚGE,
  • 1 novovybudované Laboratórium operačného výskumu a ekonometrie (LOVEM) na ÚMV,
  • inštitucionálny rámec s vybranými inštitúciami, firmami, podnikmi za účelom realizácie pilotných odborných praxí študentov PF UPJŠ.