Časový plán trvania aktivity je 24 mesiacov. Aktivita bude realizovaná v troch súbežne prebiehajúcich fázach.

Fáza I: Inovácia a modernizácia 19 existujúcich študijných programov a príprava 6 nových študijných programov (11/2013 – 10/2015).

Fáza II: Príprava, grafické spracovanie a tlač 23 vysokoškolských učebníc, učebných textov a/alebo skrípt, 1 manuálu (11/2013 – 10/2015).

Fáza III. Nadviazanie spolupráce s inštitúciami, v ktorých budú študenti vykonávať odbornú prax. Organizačná príprava praxí a exkurzií. Realizácia odborných praxí študentov, realizácia dejepisných exkurzií (11/2013 – 10/2015).

Nástroje:

Nástroje vo fáze I:

 • analýza obsahovej náplne analogických študijných programov prostredníctvom konzultácií doma i v zahraničí,
 • štúdium odbornej literatúry,
 • samotná inovácia a modernizácia existujúcich študijných programov a tvorba nových študijných programov s využitím zakúpenej interaktívnej tabule,
 • prednášky uznávaných domácich a zahraničných expertov.

Nástroje vo fáze II:

 • tvorba vysokoškolských učebníc, učebných textov a/alebo skrípt,
 • jednotliví členovia pracovných tímov si za pomoci výskumných a informačných odborných zdrojov zahŕňajúcich zakúpené knižné materiály a pracovných nástrojov (notebooky, osobné počítače, multifunkčné zariadenia) budú vytvárať vlastnú výskumnú bázu na spoločné odborné konzultácie vrátane konzultácií a diskusií s domácimi a zahraničnými expertmi,
 • jazykové korektúry a vypracovanie recenzentských posudkov,
 • grafická úprava, tlač naplánovaných vysokoškolských učebníc, učebných textov a/alebo skrípt a ich distribúcia do knižnice UPJŠ.

Nástroje vo fáze III:

 • expertné rozhovory s pracovníkmi v oblastiach, kde predpokladáme uplatnenie absolventov nových a inovovaných študijných programov, ako aj zabezpečenie odborných praxí študentov a dejepisných exkurzií,
 • prípravu rámcových zmlúv o spolupráci s vybranými inštitúciami, v ktorých budú realizované odborné praxe s využitím právnických konzultácií interných odborníkov,
 • uzavretie rámcových zmlúv o spolupráci pri zabezpečení odborných praxí,
 • pilotnú realizáciu odborných praxí študentov vo vybraných domácich a zahraničných inštitúciách; študentom a pri praxi v zahraničných inštitúciách aj pedagogickému dozoru, bude hradené cestovné, ubytovacie náklady a stravné; pri uskutočňovaní vybraných odborných praxí budú potrebné nahrávacie zariadenia vrátane mikrofónov,
 • realizáciu dejepisných exkurzií, študentom ako aj pedagogickému dozoru bude hradené vstupné, cestovné, ubytovacie náklady a stravné.