1.1 Tvorba a inovácia študijných programov na Filozofickej fakulte UPJŠ

Odborný garant: Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Cieľ: Cieľom aktivity je zvýšiť pripravenosť absolventov vstúpiť na trh práce prostredníctvom inovácie študijných programov a tvorby nových študijných programov na FF UPJŠ.
Termín realizácie: 11/2013 - 10/2015
Cieľová skupina:
študenti UPJŠ v Košiciach (250 študentov Bc., Mgr. a PhD. štúdia)
Výstupy:                                              
  • 19 inovovaných akreditačných spisov existujúcich študijných programov,
  • 6 nových akreditačných spisov študijných programov,
  • 23 vysokoškolských učebníc, učebných textov a/alebo skrípt,
  • 1 manuál,
  • inštitucionálny rámec s vybranými inštitúciami, firmami, podnikmi za účelom realizácie pilotných odborných praxí študentov FF UPJŠ.